دروس گروه حسابداری

دانشجویان ملزم به شرکت در کلاس های انلاین از سمانه ictsara.com  می باشند. همچنین نرم افزارهای مورد نیاز برای امکان اتصال به کلاس های انلاین در قسمت دانلودهای این سامانه موجود است.

دانشجویان توجه فرمایند قبل استفاده از فایل های فشرده (فایل ها با پسوند zip یا rar) آنها را با کمک نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنید. دانلودwinrar

پژوهش عملیاتی 2 (خانم جهانبخش)

دانلود جلسه اول تا سوم ، 

زبان تخصصی 1 (خانم کیهانیان)

دانلود فایلها، دانلود 1، دانلود 2،  دانلود 3

زبان تخصصی 2 (خانم کیهانیان)

دانلود فایلها  ، دانلود 1

اصول حسابداری 1 (آقای رضائیان)

دانلود جلسه اول ، جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم ، جلسه پنجم ، جلسه ششم، جلسه هفتم، جلسه هشتم، جلسه نهم ، جلسه دهم

حسابدرای شرکت های  1 (آقای رضائیان)

دانلود جلسه اول ، جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم ،جلسه پنجم ،  جلسه ششم، جلسه هفتم، جلسه هشتم، جلسه نهم،