مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ارشد

راهنمای کُلی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

کارشناسی ارشدناپیوسته(پذيرش فقط از طريق آزمون)

ساعات ثبت نام :از ساعت  8 صبح  الی 30/12 و 30/13 الي 16 عصر(30/12 الي 30/12 جهت نماز و صرف ناهار تعطيل است)

(پنج شنبه 95/06/25 زمان ثبت نام از ساعت 13-8 می باشد)

مرحله 1 :دریافت فرمهای ثبت نام توسط داوطلب  وتکمیل فرمها ( اداره آموزش طبقه اول )

مرحله 2 :بررسی مدرک تحصیلی مقطع پایه ( اداره آموزش طبقه اول )

مرحله 3 :بررسی وضعیت نظام وظیفه (خانم اشرفي طبقه همکف )

مرحله 4 :احراز هویت ومطابقت مشخصات شناسنامه ای وچهره فرد با مندرجات در سامانه احراز هویت (خانم اشرفي طبقه همکف)

مرحله 5 :مراجعه بهامور شهریه (آقای قاسمی طبقه اول)جهتواریز شهریه

مبلغ تعیین شده :

کارشناسی ارشدناپیوسته :واریز شهریه علی الحساب به مبلغ 15,000,000 ریال به حساب شماره 0216356427009 بانک ملی(فقط با عابر بانك پرداخت شود)

***مراجعه به امور شهریه جهت ثبت و تایید فیش های واریزی ( آقای قاسمی طبقه اول )

مرحله 6 :مراجعه به امور تغذيه جهت صدور كارت غذا ( آقاي سپياني طبقه اول انتهاي راهرو غربي-كتابخانه)

مرحله 7 :تشکیل پرونده و تحویل اصل مدرک تحصیلی ( اداره آموزش طبقه اول )

مرحله8 :ثبت مشخصات در سیستم و دریافت شماره دانشجویی (اداره آموزش - طبقه اول)

***مدارک لازم :

الف اصل دانشنامه پايان تحصيلات مدرک کارشناسی  و 3 برگ تصویر آن ویک برگ ریزنمرات تاییدشده با قید معدل

ب ارائه اصل شناسنامه و 3 برگ تصویراز تمام صفحات آن

ج ارائه اصل کارت ملی  و 3 برگ تصویر آن

د- 8 قطعه عکس 4×3 ( پذیرفته شدگان دارای کارت معافیت یا پایان خدمت 6 قطعه )

هـ - مدرک وضعیت نظام وظیفه تصویر دفترچه اعزام به خدمت یا کارت معافیت یا پایان خدمت (برادران)

و- چک  به مبلغ بيست میلیون ریال جهت تضمین ارائه اصل مدرک(در وجه دانشگاه آزاداسلامي واحد تيران)